มาตรฐานโรงงาน 

มาตรฐาน ISO 22716 คืออะไร ?

ISO 22716 เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป  หรือ European Union’s new Regulation (EC) 1223/2009 ซึ่ง ISO22716:2007 มีข้อกำหนดครอบคลุมการจัดการเรื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดเก็บ  บรรจุภัณฑ์และฉลาก การสอบกลับได้ ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ การควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

มาตรฐาน GMP ASEAN คืออะไร ?

GMP ASEAN เป็นระบบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 9001 ข้อกำหนดหลักของ “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน หรือ “ASEAN GMP” สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 ดูการเปรียบเทียบ ข้อกำหนดการประยุกต์ตามแนวทางของมาตรฐานนี้ ยังคงต้องเน้นเรื่องโครงสร้าง อาคารผลิตสิ่งอำนวยความสะดวก วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตและพนักงาน เพื่อลด การปนเปื้อนที่มาจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนเหล่านี้ ข้อกำหนดอีกประเด็น ที่สำคัญคือวัตถุดิบและสูตรการผลิตที่ต้องได้รับอนุมัติก่อน (Formulation) การผลิต และจัดจำหน่าย โดยต้องยืนยันความปลอดภัยของวัตถุดิบ ในการพัฒนา ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในปัจจุบันที่ปรึกษาแนะนำให้มีการจัดการตาม ASEAN Cosmetic ซึ่ง Update และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงเพิ่มโอกาสการค้า การยอมรับจาก AEC ด้วย ในกฎหมายเครื่องสำอางของอาเชียน เป็นการจัดการระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และยังสามารถพัฒนาสู่มาตรการเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยอีกด้วย คือ การจัดทำ PIF -Product Information File เพื่อยื่นแสดงว่าสินค้ามีความปลอดภัย

อุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry) คืออะไร ?

อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่
1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)